آگهی فروش خودرو ''کیا , سراتو ۱۶۰۰ (مونتاژ)'' حذف شده است.