آگهی فروش خودرو ''پراید , صندوق دار'' حذف شده است.