آگهی فروش خودرو ''کیا , سراتو ۲۰۰۰ (مونتاژ)'' حذف شده است.