328i ب ام و 2014

ب ام و ، 328i ، ۲۰۱۴ ۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

تهران , کارکرد ۴۶٬۰۰۰ کیلومتر

رد رول،سالم و عالي و تك

۱۳۹۷/۵/۱۲

ب ام و ، 328i ، ۲۰۱۴

تهران , ۱۳۹۷/۵/۱۲
۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان