گوناگون داتسون 1978

داتسون ، گوناگون ، ۱۹۷۸ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

اصفهان , کارکرد ۵۶۰٬۰۰۰ کیلومتر

بیمه یازده ماه با سیزده سال تخفیف لاستیکها نو هانکوک بدون تصادف وپوسیدگی فنی سالم تمام به شرط

۱۳۹۷/۳/۳۰

داتسون ، گوناگون ، ۱۹۷۸

اصفهان , ۱۳۹۷/۳/۳۰
۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان