ولکس C30 اتوماتیک گریت وال 2013

گریت وال ، ولکس C30 اتوماتیک ، ۲۰۱۳ ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

مازندران , کارکرد ۲۰۰٬۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۸/۷/۲۰

گریت وال ، ولکس C30 اتوماتیک ، ۲۰۱۳

مازندران , ۱۳۹۸/۷/۲۰
۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان