تی ینا (مونتاژ) نیسان 1392

نیسان ، تی ینا (مونتاژ) ، ۱۳۹۲ توافقی

تهران , کارکرد ۱۴۰٬۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۶/۱۱/۲۵

نیسان ، تی ینا (مونتاژ) ، ۱۳۹۲

تهران , ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
توافقی